Assessoria comptable

Una bona comptabilitat és l’òptima marxa del funcionament d’una empresa. Ens permet portar a terme un coneixement sobre la situació econòmica de l’empresa, amb això podem plantejar i solucionar qüestions sobre endeutament, inversió…

L’elaboració de la comptabilitat es basa en la documentació proporcionada per l’empresa per al seu posterior processament. Una vegada registrada, es procedeix a l’anàlisi i elaboració de conclusions amb la finalitat de mantenir informats als gestors o administradors de la seva situació empresarial tant de forma periòdica com de forma puntual.

 • Planificació i inici de la comptabilitat
 • Estudi, organització i revisió comptable
 • Assessorament tècnic sobre problemes comptables
 • Elaboració de balanços de situació, explotació i comprovació
 • Conciliació bancària
 • Comptabilitat financera i de societats
 • Obertura i tancament d’exercici comptable
 • Legalització i dipòsit de comptes anuals
 • Legalització de llibres de comptabilitat
 • Anàlisi comptable i financer
 • Anàlisi patrimonial
 • Actualització de balanços
 • Anàlisis d’amortitzacions i provisions