Assessoria laboral

Aquesta àrea té com objectiu donar resposta a la totalitat de problemes i situacions que es produïxen en l’àmbit laboral donada la seva complexitat i àmplia matèria legislativa, assessorant i informant dels drets i deures de caràcter social que li assisteixen.

Aquests són els serveis més representatius en l’àrea laboral i de la Seguretat Social que oferim.

 • Elaboració de Contractes de Treball i pròrrogues, així com el seu registre a l’OTG
 • Altes, baixes i variacions a la Seguretat Social
 • Confecció de nòmines i Assegurances Socials
 • Presentació del Model 110 de Retencions
 • Presentació del Resum Anual (Mod. 190)
 • Calendaris laborals
 • Liquidacions, cartes d’acomiadament i sancions
 • Tramitació de parts IT i AT
 • Atenció de requeriments de Seguretat Social
 • Control de llibres de visita
 • Informació sobre l’Estatut dels Treballadors, Convenis Col·lectius i Legislació laboral vigent
 • Assistència davant el CMAC i inspeccions de treball
 • Formulació de recursos de reposició i administratius relacionats amb el Ministeri de Treball i Seguretat Social